Alumni

Az FKA tagság 5 éves periódusra szól, melynek lejártával a tag alumnussá/alumnává válik. Az alumnusok/alumnák jogait, az FKA tevékenységében betöltött további szerepüket a Vezetőség határozza meg.

Ügyrend

10. § Alumni

(1) Az alapszabályi rendelkezés szerint a tagsági idő lejártával a tagok alumnussá/alumnává válnak. Az alumnusok/alumnák jogait, az FKA tevékenységében betöltött további szerepét a Vezetőség határozza meg. Az alumnira vonatkozó szabályok létrehozásának célja az FKA-hoz való lazább intézményi kötődés fenntartása, amelyet nagymértékben indokol az alumni által biztosított szakmai támogatás és az alumni szakmai kapcsolatrendszerének előnye az FKA számára.

(2) Az alumnus/alumna a tagsági idő lejártát követően határozatlan ideig elnyeri az alumni státust, amelyről bármikor lemondhat, a státus elfogadásával azonban köteles tartózkodni az FKA céljainak megvalósítását veszélyeztető magatartás tanúsításától.

(3) Az alumni jogosultak az alumnus/alumna cím használatára az FKA vonatkozásában.

(4) Az alumnus/alumna az FKA Alapszabályában lefektetett célok elérését segíti, a Vezetőség iránymutatásai szerint. Az illető személynek lehetősége van beszámolni tevékenységéről az FKA vezetősége és taggyűlése felé. Az FKA vezetősége egy e célra létrehozott elektronikus levelezőlistán tájékoztatja az alumnit az FKA tevékenységéről.

(5) Az alumnus/alumna jogosult az FKA által szervezett szakmai rendezvényeken való részvételre, és a Vezetőség egyetértésével jogosult javaslataival megkeresni, vagy felkérésre tanácsot adni az FKA bizottságainak. Az alumni a taggyűlésen a Vezetőség felkérésére részt vehet.

(6) A Vezetőség felkérheti az alumnust/alumnát vagy az alumnit egyes, az FKA Alapszabályában lefektetett feladathoz kapcsolódó tevékenység elvégzésére.

(7) Az alumni jogosult konzultálni az FKA Tanácsadó Testületével, ha az alumni legalább 10 tagja úgy érzi, hogy az FKA tevékenysége jelentősen eltér az Alapszabályban lefektetett céljaitól, és a probléma megjelölésével kérheti az FKA Tanácsadó Testületének közbenjárását. Erről a lépéséről az alumni haladéktalanul tájékoztatja az FKA társelnökeit.

(8) Az FKA beszámolója taglalhatja az alumnitevékenységet; ezt az MTA felé, illetve az FKA fórumai felé a Vezetőség készíti el az alumnival konzultálva.