Hírek

2020/01/08

Nyílt pályázati felhívás a Fiatal Kutatók Akadémiája tagságra 2020

Az FKA egy nemzetközi minták alapján, 2019-ben alapított, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közfeladataival összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság (https://fka.mta.hu/). Az FKA az MTA testületeivel és tudományos osztályaival szorosan együttműködve részt vesz az MTA tudományos közéleti tevékenységében. Az FKA tevékenysége jelenleg három fő területre összpontosít:

 1. a tudományos kiválóság elősegítése (a tehetséges fiatalok motivációjának felkeltése és fenntartása a tudományos pályán, a tudományos életpálya népszerűsítése, példamutatás, mentorálás),
 2. a hazai fiatal (45 év alatti) kutatók érdekeinek képviselete hazai és nemzetközi szinten, melynek szerves része a fenntartható kutatói életpályamodell kidolgozása, illetve a tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése,
 3. a tudomány és a társadalom közötti kommunikáció erősítése igényes és hiteles tudománykommunikációs stratégiák meghonosítása, illetve a fiatal kutatók ezen a téren való professzionális képzése által.

A tagválasztás szempontjai: tudományos kiválóság és a tagság keretében tervezett tevékenység.

1. A pályázat célja

A pályázat célja az FKA tagság elnyerése meghatározott időtartamra, 5 évre. A jelen tagválasztás során 12 fő nyerhet felvételt az FKA-ba, tagságuk kezdő dátuma 2020. május 1.

A jelenlegi tagok listája itt tekinthető meg. A tagok az FKA-hoz kötődő tevékenységüket kutatási-oktatási kötelezettségeik mellett, társadalmi munkában végzik.

A pályázat meghirdetésének időpontja: 2020. január 6.

2. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik:

 1. az MTA köztestületének tagjai legkésőbb 2019. november 1. óta,
 2. 12 évnél nem régebben (2008. január 1. után) szerezték első PhD fokozatukat,
 3. a taggá válás évében nem töltik be 40. életévüket (1981. január 1. után születtek),
 4. Maximum 5 év korkedvezmény vehető igénybe gyermekvállaláshoz kapcsolódóan kiesett kutatóidő (gyermekenként maximum 2 év), tartós betegség, illetve egyéb, igazolható egyéni körülmény fennállása esetén. (A korkedvezményt igénybe vevő pályázók is mindenképpen 1976. január 1. után születtek.)

3. Az FKA tagság megvalósulásának kizáró okai

Nem nyerhet FKA tagságot a pályázó, ha

 1. a pályázatában a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett,
 2. a tagság feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 3. a pályázati kiírás feltételeinek nem felel meg.

4. A pályázat benyújtása

 1. Az FKA tagság megpályázása. A fenti feltételeknek megfelelő, FKA tagságra pályázni kívánó kutatók 2020. január 6. és 2020. február 6. között pályázhatnak elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/fka_2020/ oldalon érhető el.A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően, legkésőbb 2020. február 6-án déli 12:00 óráig nyújthatók be.

  Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

  1. A pályázó adatait (személyes és munkahelyi adatok, elérhetőségek – az Akadémiai Adattár alapján).
  2. Motivációs levelet, mely tartalmazza, hogy a jelentkező a tagság keretében milyen konkrét, az FKA céljaihoz kapcsolódó tevékenységet tervez végezni. A motivációs levél maximum 1 oldalas pdf dokumentum, 12-es TNR betűvel, 1,5-ös sorközzel, 2,5 cm-es margóval, melyet a pályázat mellékleteként kell feltölteni. A motivációs levél nem puszta formalitás: tartalma kiemelt jelentőségű a pályázatok értékelése során.
  3. Szakmai önéletrajzot, mely a szakmai előmenetel mellett mindenképpen tartalmazza a jelentkező következő adatait: születési dátum, PhD fokozat megszerzésének dátuma, köztestületi taggá válás éve, a köztestületben a pályázó melyik MTA osztályhoz tartozik, korkedvezmény igénybevétele esetén az ezt indokló körülmények (gyermekvállalás stb.) felsorolása. Az FKA céljai szempontjából releváns korábbi tapasztalatokat és tevékenységeket is kérjük tételesen bemutatni. Az önéletrajzot pdf formátumban a pályázat mellékleteként kell feltölteni.
 2. Köztestületi szavazás. 2020. február 20. és 2020. március 20. között az MTA köztestületének 45 év alatti tagjai szavaznak a saját osztályukból pályázó jelöltekre az MTA e-választási rendszerén keresztül. A jogosultak fejenként maximum 5 főre szavazhatnak.
 3. Bizottsági szavazás. A legtöbb szavazatot gyűjtő kb. 60-70 pályázó közül az FKA Választási Bizottsága választja meg azt a 12 főt, aki 2020 májusától megkezdheti 5 éves tagságát. A Választási Bizottság figyelembe veszi a tagságon belül a szakterületek, nemek, illetve földrajzi régiók közötti egyensúlyt is, és törekszik arra, hogy a tagság körében az MTA minden osztálya képviselve legyen.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kezelése és értékelése céljából az Akadémiai Adattár, az e-választási rendszer munkatársai és a Fiatal Kutatók Akadémiája Választási Bizottsága személyes adataikat megismerje és kezelje, illetve nevüket, munkahelyüket és motivációs levelüket az e-választás során a szavazásra jogosult köztestületi tagok számára megismerhetővé tegye. A pályázó tudomásul veszi, hogy az MTA és az MTA Titkárság Adatkezelési tájékoztatója a https://mta.hu oldalon a hasznos információk alatt tekinthető meg (https://mta.hu/data/dokumentumok/kozerdeku_adatok/2018/Adatkezelesi%20tajekoztato20180525.pdf). A pályázó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az AAT-ban rögzített személyes adatait (név, elérhetőség, tudományos fokozat), az Adatkezelő nyertes pályázat esetében a pályázat lezárását követő 5 évig, nem nyertes pályázat esetén 12 hónapig megőrizze. Az Adatkezelő a megőrzési idő leteltét követően a személyes adatokat törli.

5. A pályázat érvényessége

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum az előírt tartalommal határidőre beérkezett, a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, továbbá, ha a pályázó a jelen kiírásban meghatározott, FKA tagságra jogosultak körébe tartozik és személyével szemben nem áll fenn kizáró ok. (Az FKA tagság általános feltételei az FKA Alapszabályában találhatók meg).

A pályázat befogadásáról az FKA a pályázat benyújtási határidejét követő 14. napig elektronikus levélben befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása előtt az FKA Választási Bizottsága megvizsgálja (formai vizsgálat), hogy a pályázó megfelel-e a kiírás feltételeinek, a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal határidőre beérkeztek-e, és a pályázóval szemben nem áll-e fenn kizáró ok. Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek azok a pályázatok, amelyek benyújtása a pályázati felhívásban megadott határidő után történik, amelyekben a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, amelyek nem tartalmazzák az előírt dokumentumokat az előírt tartalommal, és amelyekben a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.

Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos vagy hibás pályázatok érvénytelenség okán elutasításra kerülnek.

6. A pályázat elbírálása, döntés a tagság odaítéléséről

Az FKA Választási Bizottsága döntését legkésőbb 2020. április 15-ig hozza meg. A pályázók az eredményről legkésőbb 2020. április 20-ig e-mailen keresztül kapnak értesítést. A jelen pályázati kiírás alapján összesen 12 fő nyerhet tagfelvételt az FKA-ba.

7. A tagság kezdete

A nyertes pályázók tagsága 2020. május 1-jén lép hatályba. A tagság feltétele, hogy a nyertes pályázó az FKA 2020 májusában tartandó éves taggyűlésen aláírja az FKA Csatlakozási Nyilatkozatot („Nyilatkozat a Fiatal Kutatók Akadémiája Alapszabályának elfogadására”). Az FKA tagjai a nyilatkozat aláírásával egyben kijelentik, hogy megismerték az FKA Alapszabályát (Társulási Megállapodását), és azt magukra nézve kötelezőnek tekintik.

8. Jogorvoslat, kifogás benyújtása

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A döntéssel kapcsolatban kifogást emelni nem lehet.

9. További információk

Az FKA-ról további információk a https://fka.mta.hu/ oldalon találhatók. A pályázattal kapcsolatos szakmai és technikai kérdésekben Kruppa Fanni Rita nemzetközi szakreferens nyújt további információt az fka@titkarsag.mta.hu címen.

Budapest, 2020. január 6.

Dékány Éva és Török Péter

az FKA társelnökei