Hírek

2023/10/30

Nyílt pályázati felhívás a Fiatal Kutatók Akadémiája tagságra – 2024

Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) tagfelvételi pályázatot hirdet a 2024–2029 közötti periódusra.
Az FKA egy nemzetközi minták alapján, 2019-ben alapított, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közfeladataival összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság. Az FKA 2021-től az MTA társult tudományos társasága, annak testületeivel és tudományos osztályaival szorosan együttműködve részt vesz az MTA tudományos közéleti tevékenységében. Az FKA tevékenysége három fő területre összpontosít:

i) a hazai fiatal (45 év alatti) kutatók érdekeinek képviselete hazai és nemzetközi szinten, melynek szerves része a fenntartható kutatói életpályamodell kidolgozása, illetve a tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése,

ii) a tudományos kiválóság elősegítése (a tehetséges fiatalok motivációjának felkeltése és fenntartása a tudományos pályán, a tudományos életpálya népszerűsítése, példamutatás, mentorálás),

iii) a tudomány és a társadalom közötti kommunikáció erősítése igényes és hiteles tudománykommunikációs stratégiák meghonosítása, illetve a fiatal kutatók ezen a téren való professzionális képzése által.

Az FKA tevékenységéről és korábbi publikációiról ezen a linken tájékozódhatnak bővebben.

A tagválasztás szempontjai: tudományos kiválóság és a tagság keretében tervezett tevékenység.

 1. A pályázat célja

A pályázat célja az FKA tagság elnyerése meghatározott időtartamra, 5 évre. A jelen tagválasztás során 12 fő nyerhet felvételt az FKA-ba, tagságuk kezdő dátuma 2024. május 1.

A jelenlegi tagok listája az FKA honlapján tekinthető meg. A tagok az FKA-hoz kötődő tevékenységüket oktatási-kutatási kötelezettségeik mellett, társadalmi munkában végzik.

A pályázat meghirdetésének időpontja: 2023. november 2.

 1. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik:

i) az MTA köztestületének tagjai legkésőbb 2023. november 1. óta,

ii) 12 évnél nem régebben (2011. december 31. után*) szerezték első PhD-fokozatukat,

iii) a taggá válás évében nem töltik be 41. életévüket (1983. december 31. után születtek*),

iv) *Az ii) és iii) pontok esetében maximum 5 év korhatárkedvezmény vehető igénybe gyermekvállaláshoz kapcsolódóan kiesett kutatóidő (gyermekenként maximum 2 év), tartós betegség, illetve egyéb, igazolható egyéni körülmény fennállása esetén. (A korhatárkedvezményt igénybe vevő pályázók is mindenképpen 1978. december 31. után születtek, és első PhD-fokozatukat 2006. december 31. után szerezték.) A korhatárkedvezmény igénybevételének tényét és okát az online pályázati felületen a „pályázat adatai” fül alatt található szövegdobozban kell feltüntetni. A korhatárkedvezményre jogosító igazolásokat a pályázathoz nem szükséges csatolni, de az FKA Tagválasztási Bizottsága fenntartja a jogot, hogy a bírálati szakaszban ezeket a dokumentumokat a pályázóktól bekérje.

 1. Az FKA tagság megvalósulásának kizáró okai

Nem nyerhet FKA tagságot a pályázó, ha

i) a pályázatában a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett,

ii) a tagság feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

iii) a pályázati kiírás feltételeinek nem felel meg.

 1. A pályázat benyújtása

i) Az FKA-tagság megpályázása. A fenti feltételeknek megfelelő, FKA-tagságra pályázni kívánó kutatók 2023. november 2. és 2023. december 1. között pályázhatnak az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/fka_2024/ oldalon érhető el.

A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően, legkésőbb 2023. december 1-én éjfélig nyújthatók be.

Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó adatait (személyes és munkahelyi adatok, elérhetőségek, a pályázó Magyar Tudományos Művek Tárában vezetett publikációs listájának linkje, a köztestületbe lépés éve* – az Akadémiai Adattár alapján; továbbá a születési dátum, a doktori oklevél dátuma, a pályázó köztestületi tag MTA-osztályának neve, korhatárkedvezmény igénybevétele esetén az ezt indokló körülmények, pl. gyermekvállalás, felsorolása).* A 2023-ban kelt köztestületi tagság kezdetét napra pontosan kérjük megadni.
 2. Motivációs levelet, mely tartalmazza, hogy a jelentkező a tagság keretében az FKA mely munkabizottsága(i)nak munkájában kíván részt venni, és milyen konkrét feladatokat tart fontosnak és tervez megvalósítani. A munkabizottságok listája és azok feladatai a https://fka.mta.hu/szervezeti-felepites/oldalon érhetőek el. A motivációs levelet pdf formátumban a pályázat mellékleteként kell feltölteni. A szöveg maximális terjedelme 1 oldal, mely nem tartalmazhat több, mint 4500 karaktert (szóközzel együtt). A motivációs levélen kérjük feltüntetni a pályázó nevét, munkahelyét és a felhasznált karakterek számátA motivációs levél nem puszta formalitás: tartalma kiemelt jelentőségű a pályázatok értékelése során. A pályázó eddigi szakmai tevékenységét az önéletrajz hivatott bemutatni, ezt a motivációs levélben szükségtelen részletezni.
 3. Szakmai önéletrajzot, mely a szakmai előmenetel mellett mindenképpen tartalmazza az FKA céljai szempontjából releváns korábbi tapasztalatok és tevékenységek tételes bemutatását is. Az önéletrajzot pdf formátumban a pályázat mellékleteként kell feltölteni. Az önéletrajz maximális hossza 3 oldal.

ii) Köztestületi szavazás. 2024. január 5. és 2024. február 2. között az MTA köztestületének 45 év alatti tagjai szavaznak a saját osztályukból pályázó jelöltekre az MTA e-választási rendszerén keresztül. A jogosultak fejenként maximum 5 főre szavazhatnak. A szavazásra jogosultak hozzáférést kapnak a pályázók szakmai önéletrajzához és motivációs leveléhez. A véleménynyilvánító szavazás során kialakult rangsort az FKA Tagválasztási Bizottsága figyelembe veszi az új tagok megválasztásakor az alábbiak szerint.

iii) Bizottsági szavazás. Az osztályonként öt legtöbb szavazatot kapó pályázó közül (összesen 60-70 fő) az FKA Tagválasztási Bizottsága választja ki azt a 12 főt, akik 2024 májusától megkezdhetik 5 éves tagságukat. A Tagválasztási Bizottság figyelembe veszi a tagságon belül a szakterületek, nemek, illetve földrajzi régiók közötti egyensúlyt is, és törekszik arra, hogy a tagság körében az MTA minden osztálya képviselve legyen.

iv) Szóbeli elbeszélgetés. Az FKA Választási Bizottsága azokban az esetekben, melyek során nem tud a jelöltek között dönteni, a potenciális tagokat szóbeli elbeszélgetés keretében is meghallgathatja.

A pályázó hozzájárul, hogy a pályázat kezelése és értékelése céljából az Akadémiai Adattár, az e-választási rendszer munkatársai és a Fiatal Kutatók Akadémiája Választási Bizottsága személyes adatait megismerje és kezelje, illetve nevét, munkahelyét és motivációs levelét az e-választás során a szavazásra jogosult köztestületi tagok számára megismerhetővé tegye. A pályázó tudomásul veszi, hogy az MTA és az MTA Titkársága Adatkezelési tájékoztatója a https://mta.hu oldalon a hasznos információk alatt tekinthető meg (link itt). A pályázó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az AAT-ban rögzített személyes adatait (név, elérhetőség, tudományos fokozat) az Adatkezelő nyertes pályázat esetében a pályázat lezárását követő 5 évig, nem nyertes pályázat esetén 12 hónapig megőrizze. Az Adatkezelő a megőrzési idő elteltét követően törli a személyes adatokat.

 1. A pályázat érvényessége

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum az előírt tartalommal és formátumban határidőre beérkezett, a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, továbbá ha a pályázó a jelen kiírásban meghatározott, FKA-tagságra jogosultak körébe tartozik, és személyével szemben nem áll fenn kizáró ok. (Az FKA-tagság általános feltételei az FKA Alapszabályában találhatók meg.)

A pályázat befogadásáról az FKA 2023. december 14-ig elektronikus levélben befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása előtt az FKA Tagválasztási Bizottsága megvizsgálja (formai vizsgálat), hogy a pályázó megfelel-e a kiírás feltételeinek, a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal határidőre beérkeztek-e, és a pályázóval szemben nem áll-e fenn kizáró ok. Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek azok a pályázatok, amelyek benyújtása a pályázati felhívásban megadott határidő után történik, amelyekben a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, amelyek nem tartalmazzák az előírt dokumentumokat az előírt tartalommal és előírt terjedelemben, és amelyekben a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.

Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos vagy hibás pályázatok érvénytelenség okán elutasításra kerülnek.

 1. A pályázat elbírálása, döntés a tagság odaítéléséről

Az FKA Tagválasztási Bizottsága döntését legkésőbb 2024. március 22-ig hozza meg. A pályázók az eredményről legkésőbb 2024. március 29-ig e-mailen keresztül kapnak értesítést. A jelen pályázati kiírás alapján összesen 12 fő nyerhet felvételt az FKA-ba.

 1. A tagság kezdete

A nyertes pályázók tagsága 2024. május 1-jén lép hatályba. A tagság feltétele, hogy a nyertes pályázó az FKA 2024 májusában tartandó éves taggyűlésen aláírja az FKA Csatlakozási Nyilatkozatot („Nyilatkozat a Fiatal Kutatók Akadémiája Alapszabályának elfogadására”). Az FKA tagjai a nyilatkozat aláírásával egyben kijelentik, hogy megismerték az FKA Alapszabályát (Társulási Megállapodását), és azt magukra nézve kötelezőnek tekintik.

 1. Jogorvoslat, kifogás benyújtása

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A döntéssel kapcsolatban kifogást emelni nem lehet.

 1. További információk

Az FKA-ról további információk a https://mta.hu/fka oldalon találhatók. A pályázattal kapcsolatban a Gyakran ismételt kérdések segédletben érdemes tájékozódni, illetve szakmai és technikai kérdésekben Pethő-Szirmai Judit titkársági szakreferens nyújt további információt az fka@titkarsag.mta.hu címen.

Budapest, 2023. október 26.

Wilhelm Imola és Kecskés Gábor,
az FKA társelnökei